štvrtok 30. decembra 2021

Kostolný vrch 20.8.1899 - Templomtér - 1899. augusztus 20

 Dokonalá zachovalosť, aj po viac ako 100 rokoch.

Tökéletes állapot, még több mint 100 év után is.

pondelok 17. mája 2021

Prvá viedenská arbitráž (diktát)

02.novembra 1938 na základe rozhodnutia nemeckého (Ribbentrop) a talianskeho (grof Ciano) ministra zahraničných veci bolo navrátené Maďaskému kráľovstvu celkom 11 927 km2 územia s 869 tisíc občanmi, z ktorých 86,5% sa hlásilo k maďarskej národnosti.

1938. november 2-án az elsõ bécsi dõntés alapján ( Belveder palota, Ribbentrop német, gróf Ciano olasz külugyminiszter) 11 927 km2 terület került vissza a Magyar Királysághoz 869 ezer lakossal. Ebbõ 86,5% magyar nemzeteségünek vallota magát.


Slávnostné privítanie maďarských vojakov v Senci dňa 10.novembra 1938

A magyar honvédek ünnepélyes fogadtatása Szencen 1938.november 10-én