pondelok 17. mája 2021

Prvá viedenská arbitráž (diktát)

02.novembra 1938 na základe rozhodnutia nemeckého (Ribbentrop) a talianskeho (grof Ciano) ministra zahraničných veci bolo navrátené Maďaskému kráľovstvu celkom 11 927 km2 územia s 869 tisíc občanmi, z ktorých 86,5% sa hlásilo k maďarskej národnosti.

1938. november 2-án az elsõ bécsi dõntés alapján ( Belveder palota, Ribbentrop német, gróf Ciano olasz külugyminiszter) 11 927 km2 terület került vissza a Magyar Királysághoz 869 ezer lakossal. Ebbõ 86,5% magyar nemzeteségünek vallota magát.


Slávnostné privítanie maďarských vojakov v Senci dňa 10.novembra 1938

A magyar honvédek ünnepélyes fogadtatása Szencen 1938.november 10-én

 

štvrtok 3. decembra 2020

Czizmazia Ferencz - Szempcz országgyülési képviselõje - zvolený poslanec mesta Senec do Peštianského parlamentu

 


Czizmazia Ferencz


1870-ben született. Kõzépiskolai tanulmányainak befejezése után teológiát és bõlcsészetet tanult Esztergomban, a budapesti kõzponti papnevelõ-intézetben és a budapesti egyetemen. 1894 óta volt tanára a nagyszombati katolikus fõérseki gimnáziumnak és 1903 óta tanulmányi felügyelõje a nagyszombati fineveldének. Az 1905.-i általános választások alkalmával a szenci kerület választotta képviselõvé néppárti programmal.

Narodil sa v r. 1870. Po ukončení stredškolských štúdii navštevoval teológiu a filozofiu v Ostrihome, nesklôr v Budapešti. Od 1894 bol profesorom katolického gymnázia v Trnave a od 1903 tiež inšpektorom. V roku 1905 vo všeobecných voľbách ho senecký obvod zvolil za poslalca do Parlamentu v Budapešti s programom ľudovej strany


Zdroj:
Országgyülési almanach 1905 - 1910


štvrtok 26. septembra 2019


Námestie pred ZŠsVJM Molnára Alberta Szencziho

"Koniec" dnešného Mierového námestia, kde sa nachádza križovatka pred poštou.

Koláž námestia, železničnej stanice a kostola Sv. Mikuláša

Partie z námestia, kostol a železničná stanica


Lourdesi Mária barlang. Szempcz


sobota 15. júna 2019


Časť námestia a dnešnej Lichnerovej ulice zo začiatku 20. storočia


streda 4. júla 2018
Lurdská jaskyňa začiatkom 20.storočia - A lurdi barlang a 20.század elején
štvrtok 9. novembra 2017

Pozdrav z r. 1906


Pozdrav z r. 1906, kostol s cintorínom a časť námestia.

utorok 26. septembra 2017

Námestie zo začiatku 20.storočia


sobota 11. marca 2017Mierové námestie a Nám. 1.mája zo začiatku 20.storočia.sobota 12. decembra 2015

Pokládka "mačacích hláv" na Lichnerovej ulici - A macskakövek lerakása

Pokládka "mačacích hláv" (bazaltové kocky) na dnešnej Lichnerovej ulici počas Rakúsko-Uhorska (tieto kocky slúžili ešte aj v 70-80 tých rokoch 20. storočia)
Macskakövek lerakása a mai Lichner utcán a Monarchia idejében. (Gondolom sokan emlékeznek meg a 70-80 as evekre, amikor ezek a macskakövek meg a helyukön voltak.
nedeľa 22. novembra 2015

Kupalisko Československej besedy

Prvé verejné kúpalisko na Slnečných jazerách

sobota 26. septembra 2015

Boldogfa - Boldog

sobota 10. mája 2014

Zostrelený nemecký bombardér pri Boldogu - 26.jún 1944 a pohreb pilota


 Autentické zábery zostreleného nemeckého lietadla pri Boldogu 26.júna 1944 a pohreb pilota v Senci 29.júna 1944

Deportácia Židov 10.mája 1944 zo Senca do Bodóháza

Dnes prinášam reálne fotografie z deportácie Židov zo Senca do Bodóháza (pri Dunajskej Strede) zo dňa 10.mája 1944. Na zadných stranách fotiek dobové poznámky zrejme samotného fotografa.

piatok 20. septembra 2013

Mierové námestie na pohľadnici z r. 1901

Ďalšia pohľadnica do zbierky zaslaná 24.9.1901. Kolážová s vyobrazením námestia, a pre mňa neznámej budovy.

piatok 16. novembra 2012

Mierové námestie


Pohľad na už neexistujúcu zástavbu dnešného Mierového námestia. 


sobota 11. februára 2012

Novinky zo zbierky

Koláž kostola, a námestie s "Tureckým" domom


Spôsob ťaženia štrku na začiatku 20.storočia