sobota 16. júla 2022

Bronzová plaketa k 50.výročiu maturít, ročník 1944 - Bronz emlékérem az érettségi 50. évfordulójára, 1944 évfolyam

utorok 5. júla 2022

Železničná stanica

Nasledovnú pohľadicu sem dávam napriek tomu, že ide o bežný záber. Dôvodom je, že zatiaľ som nevidel tak ostrý záber na budovu, žeby sa dali prečítať všetky nápisy.

Návšteva prezidenta ČSR Eduarda Beneša v Senci

Ide zrejme o jednu z oficiálnych záberov privítania prezidenta ČSR Eduarda Beneša vedením mesta. Fotograf Gejza Kaksa.

Pohľadnice od Emy Tichny

 Medzi prvými príspevkami som uviedol, že sériu pohľadníc zo Senca vydala aj pani Ema Tichna (vidˇ v odkazu)


http://wartberg-szenc.blogspot.com/2010/05/pohladnice-z-dielne-emmy-tichnovej.html


Pohľadnice mali jednotné číselné označenie 8394 X, kde X je písmeno. Tak do tejto série sa mi podarilo získať ďalší kus.štvrtok 30. decembra 2021

Kostolný vrch 20.8.1899 - Templomtér - 1899. augusztus 20

 Dokonalá zachovalosť, aj po viac ako 100 rokoch.

Tökéletes állapot, még több mint 100 év után is.

pondelok 17. mája 2021

Prvá viedenská arbitráž (diktát)

02.novembra 1938 na základe rozhodnutia nemeckého (Ribbentrop) a talianskeho (grof Ciano) ministra zahraničných veci bolo navrátené Maďaskému kráľovstvu celkom 11 927 km2 územia s 869 tisíc občanmi, z ktorých 86,5% sa hlásilo k maďarskej národnosti.

1938. november 2-án az elsõ bécsi dõntés alapján ( Belveder palota, Ribbentrop német, gróf Ciano olasz külugyminiszter) 11 927 km2 terület került vissza a Magyar Királysághoz 869 ezer lakossal. Ebbõ 86,5% magyar nemzeteségünek vallota magát.


Slávnostné privítanie maďarských vojakov v Senci dňa 10.novembra 1938

A magyar honvédek ünnepélyes fogadtatása Szencen 1938.november 10-én

 

štvrtok 3. decembra 2020

Czizmazia Ferencz - Szempcz országgyülési képviselõje - zvolený poslanec mesta Senec do Peštianského parlamentu

 


Czizmazia Ferencz


1870-ben született. Kõzépiskolai tanulmányainak befejezése után teológiát és bõlcsészetet tanult Esztergomban, a budapesti kõzponti papnevelõ-intézetben és a budapesti egyetemen. 1894 óta volt tanára a nagyszombati katolikus fõérseki gimnáziumnak és 1903 óta tanulmányi felügyelõje a nagyszombati fineveldének. Az 1905.-i általános választások alkalmával a szenci kerület választotta képviselõvé néppárti programmal.

Narodil sa v r. 1870. Po ukončení stredškolských štúdii navštevoval teológiu a filozofiu v Ostrihome, nesklôr v Budapešti. Od 1894 bol profesorom katolického gymnázia v Trnave a od 1903 tiež inšpektorom. V roku 1905 vo všeobecných voľbách ho senecký obvod zvolil za poslalca do Parlamentu v Budapešti s programom ľudovej strany


Zdroj:
Országgyülési almanach 1905 - 1910


štvrtok 26. septembra 2019


Námestie pred ZŠsVJM Molnára Alberta Szencziho

"Koniec" dnešného Mierového námestia, kde sa nachádza križovatka pred poštou.

Koláž námestia, železničnej stanice a kostola Sv. Mikuláša

Partie z námestia, kostol a železničná stanica


Lourdesi Mária barlang. Szempcz


sobota 15. júna 2019


Časť námestia a dnešnej Lichnerovej ulice zo začiatku 20. storočia


streda 4. júla 2018
Lurdská jaskyňa začiatkom 20.storočia - A lurdi barlang a 20.század elején
štvrtok 9. novembra 2017

Pozdrav z r. 1906


Pozdrav z r. 1906, kostol s cintorínom a časť námestia.

utorok 26. septembra 2017

Námestie zo začiatku 20.storočia


sobota 11. marca 2017Mierové námestie a Nám. 1.mája zo začiatku 20.storočia.sobota 12. decembra 2015

Pokládka "mačacích hláv" na Lichnerovej ulici - A macskakövek lerakása

Pokládka "mačacích hláv" (bazaltové kocky) na dnešnej Lichnerovej ulici počas Rakúsko-Uhorska (tieto kocky slúžili ešte aj v 70-80 tých rokoch 20. storočia)
Macskakövek lerakása a mai Lichner utcán a Monarchia idejében. (Gondolom sokan emlékeznek meg a 70-80 as evekre, amikor ezek a macskakövek meg a helyukön voltak.
nedeľa 22. novembra 2015

Kupalisko Československej besedy

Prvé verejné kúpalisko na Slnečných jazerách

sobota 26. septembra 2015

Boldogfa - Boldog